family

Member of yyshim Corporation

                                       도서출판   여여심  가족

하운 김남열

대표 

"시인,수필가,평론가,도서출판 여여심 발행인 

송영수

자문 

" 작사, 작곡가,(주)엔시아음반 대표

조선희

자문 

"시인, 수필가, 도서출판 천수천안 대표"

정재승

자문 

"한국영화촬영감독협회, 촬영감독 "

김옥순

자문 

"사단법인 한민도전  대표,총재"

현동현

자문 

"가수"